Gwylio’r Tywydd

Rydym yn enwog yn y DU am ein hobsesiwn gyda’r tywydd, ac felly mae’n eithaf rhyfeddol nad ydi pobl gan amlaf yn talu digon o sylw i sut y gall effeithio ar antur y diwrnod.

Waeth beth yw eich gweithgaredd gall bod yn barod am y tywydd wneud cymaint o wahaniaeth i sut fyddwch chi’n teimlo ar ddiwedd y dydd.

Cynlluniwch am ddiwrnod gwych! Dyma ein cyngor ynghylch sut i ymdrîn ȃ thywydd anwadal y DU:

Byddwch yn hyblyg
Does dim cywilydd mewn newid eich cynlluniau.

Dewiswch lwybr gwahanol neu droi’n ôl os nad yw’r tywydd yn edrych yn ffafriol; os yw’r tywydd yn cau amdanoch yn annisgwyl neu os yw’r amodau yn anoddach na’r oeddech yn disgwyl.

Os ydych am fynd am y mynyddoedd ac yn sylweddoli bod cyrraedd y copa yn mynd i fod yn heriol yna newidiwch am daith ar lefel is y gallwch i gyd fwynhau a’i gyflawni’n hawdd. Ewch i wefannau Parciau Cenedlaethol neu Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol am wybodaeth ynghylch teithiau cerdded ar gyfer pob gallu.

Fan fo’r môr yn arw…
gwyliwch y tonnau o bellter diogel.

Gall 15cm o ddŵr eich taro oddi ar eich traed.

Os bydd yr haul yn tywynnu ar eich antur…
peidiwch ag anghofio eich eli haul a’ch het haul!

Rhag ofn eich bod yn meddwl mai eich cadw’n sych a chynnes yn unig yw ein nod!

Gwiriwch y rhagolygon tywydd diweddaraf cyn cychwyn…
a byddwch yn ymwybodol o sut fydd yn effeithio eich cynlluniau.

Er enghraifft, os ydych am fynd allan am y mynyddoedd byddwch angen gwybod pa mor oer a gwyntog fydd hi ar y pen uchaf, a pha mor isel fydd y cymylau. Peidiwch ȃ diystyrru effaith y gwynt ar yr oerfel. Mae gwirio’r tywydd cyn cychwyn yr un mor bwysig os ydych am fynd allan ar y dŵr, boed hynny ar y môr, llyn neu afon. Tra byddwch ar y môr gwrandwch ar ddarllediadau gwybodaeth diogelwch morol gwylwyr y glannau.

Os ydych am fynd am yr arfordir…
nid y tywydd yn unig all eich dal allan, peidiwch ȃ chael eich dal gan y llanw.

gwiriwch amseroedd y llanw

MENTRA’N GALL

Meddwl am Offer

Nid oes rhaid i chi fod ȃ’r siaced ddrytaf a’r gorau ar y farchnad er mwyn mentro’ngall. Y gamp yw rhoi ychydigo ystyriaeth i’r amodau all fodo’ch blaen a phacio bag gydadigon er mwyn sicrhau eichbod yn gallu ymdopi ȃ beth bynnag ddaw.

Gwylio'r Tywydd

Rydym yn enwog yn y DU am ein hobsesiwn gyda’r tywydd, ac felly mae’n eithafrhyfeddol nad ydi pobl gan amlaf yn talu digon o sylw isut y gall effeithio ar antur y diwrnod.
Waeth beth yw eichgweithgaredd gall bod ynbarod am y tywydd wneudcymaint o wahaniaeth i sutfyddwch chi’n teimlo ar ddiwedd y dydd.

Datblygu eich sgiliau

Beth bynnag fo gweithgareddy diwrnod, byddwch yn onest gyda’ch hunan ynghylch eichgwybodaeth, ffitrwydd a gallu chi eich hunan a’chcymdeithion.
Rydym i gyd ynhoffi meddwl ein bod yn fwyffit neu’n fwy medrus nag yr ydym, ond yn yr achos ymamae’n werth bod yn onest.

Gwybod sut a phryd i alw am gymorth

Gall damweiniau ddigwydd iunrhyw un waeth pa mor gall ydych, felly beth bynnag fo’chgweithgaredd, gwnewch ynsiŵr bod gennych ffordd o alw am gymorth os byddwchangen gwneud hynny.