Mentra'n Gall

Gofynnwch 3 chwestiwn i’ch hunan cyn i chi gychwyn:

Ydw i’n gwybod sut fydd y TYWYDD?

Oes gen i’r OFFER cywir?

Ydw i’n hyderus fod gen i’r WYBODAETH A’R SGILLIAU ar gyfer y diwrnod?

Byddwch yn glyfar gyda covid

MENTRA’N GALL

Ask yourself 3 questions before you set off:

Ydw i’n gwybod sut fydd y TYWYDD?

Oes gen i’r OFFER cywir?

Ydw i’n hyderus fod gen i’r WYBODAETH A’R SGILLIAU ar gyfer y diwrnod?

 

3 cwestiwn i chi ofyn i chi eich hun cyn i chi gychwyn allan

Os ydych chi’n sgorio 3/3 ar y cwestiynau yma, yna i ffwrdd a chi i gael diwrnod gwych! Os nad, cariwch ‘mlaen i ddarllen er mwyn dod o hyd i’r atebion yr ydych eu hangen er mwyn bod ȃ’r offer cywir ac yn gwybod sut i fod yn ddiogel!

Oes gen i’r offer cywir?

Os yw hyn wedi gwneud i chi ofyn ‘beth yw’r offer cywir?’ yna rydych chi angen help! Does dim angen i offer fod yn ddrud ond mae angen iddynt eich cadw’n sych a chynnes, ac o ran esgidiau, dylent ffitio’n dda; does dim byd tebyg i bothell am ddifetha diwrnod da o gerdded! Os yw dy antur yn ymwneud ȃ mynd allan ar y dŵr yna mae siaced achub sy’n ffitio’n dda ac wedi cael ei ofalu amdano’n dda yn hanfodol.

Darllen mwy

Ydw i’n gwybod sut fydd y tywydd

Fel yr ydym ni oll yn gwybod yn y DU, mae gan y tywydd y gallu i ddifetha neu wella ein diwrnod. Nid yw hyn yn golygu bod rhaid i law mȃn neu wyntoedd cryfion ein rhwystro. Fel unrhyw Sgowt da, mae bod yn barod ac addasu eich cynlluniau yn allweddol i reoli eich diwrnod. Gwiriwch ragolygon y tywyddmae’r Swyddfa Dywydd yn fan da i gychwyn. ON Cofiwch y gall achlysuron prin o awyr glir beri problemau hefyd (gwyliwch rhag cael trawiad gwres!)

Darllen mwy

Ydw i’n hyderus bod gen i’r wybodaeth a’r sgiliau ar gyfer y diwrnod?

Mae antur yn ein galluogi i wthio ffiniau ein hyder ac yn ffordd wych o gynnau ein awch am fywyd. Trwy Fentro’nGall byddwch yn meddwl am eich profiad a’ch profiadau eich hunan. Mae dewis antur yr ydych yn gwybod sydd o fewn eich gallu yn rhan o’r hwyl – ac os ydych chi eisiau gwthio eich ffiniau, yna mae digon o ffyrdd i ddod o hyd i dywyswyr neu hyfforddwyr i’ch helpu.

Darllen mwy

et-

OFFER

Pan welwch chi rywun yn gwisgo ei ‘Sgidiau Cryfion, gallwch fod yn weddol sicr bod Antur ar y ffordd. — A A Milne

et-

TYWYDD

Nid oes ffasiwn beth ȃ thywydd drwg, dim ond dillad anaddas. — Alfred Wainwright

et-

SGILIAU

Yr unig wir ddoethineb yw gwybod nad ydych yn gwybod dim. — Socrates

ydych chi’n anelu am…

 

Gweld Rhadgolygon y Tywydd diweddaraf ar gyfer:

Llanwau

Ynghylch Ardal y Llynnoedd Cumbria

Mae Parc Cenedlaethol Lloegr yn lle arbennig i ymweld. Mae yno lynnoedd arbennig, mynyddoedd uchel – y’u hadnabyddir yn lleol fel ‘fells’, dyffrynnoedd tlws a hyd yn oed arfordir tywodlyd. Mae ystod eang o weithgareddau a phethau i’w gwneud yn Ardal y Llynnoedd, a chyda mwy na 3,100 cilometr o hawliau tramwy cyhoeddus, gallwch gerdded, beicio a reidio o gwmpas ein cefn gwlad gymaint ag y dymunwch.

Parhewch i ddarllen er mwyn canfod mwy am fod yn ddiogel yn ystod eich ymweliad.

Mwy…

 

Gweld Rhadgolygon y Tywydd diweddaraf ar gyfer:

Llanwau

Am Gymru

Mae Cymru’n enwog am ei harfordir garw, mynyddoedd, tri pharc cenedlaethol nodedig, yr iaith Gymraeg a diwylliant Celtaidd. Traethau addas i deuluoedd, arfordiroedd gwyllt a chreigiog, afonydd a dyffrynnoedd, bryniau llyfn a chopaon uchel; mae Cymru’n wlad llawn gwrthgyferbyniadau.

Parhewch i ddarllen er mwyn canfod mwy am fod yn ddiogel yn ystod eich ymweliad.

Mwy…

ADNODDAU I FUSNESAU

Rydym angen eich help i annog eich cwsmeriaid i fwynhau’r awyr agored yn ddiogel. Helpwch ni i ledaenu’r gair!

 

Gyda’n gilydd gallwn hyrwyddo negeseuon diogelwch clir fydd yn annog ac yn galluogi pobl i Fentro’nGall. Rydym wedi creu’r pecyn adnoddau hwn er mwyn ei gwneud yn hawdd i chi helpu i hyrwyddo negeseuon Mentro’nGall i’ch cwsmeriaid. O fewn y pecyn adnoddau hwn ceir cyfres o ddeunyddiau a syniadau yn barod i chi eu defnyddio, felly darllenwch ac ewch ati annog pobl i fynd allan i fwynhau ein harfordir a’n cefn gwlad!

mwy

cymerwch olwg ar ein fideos

Mentra’n Gall , ewch amdani!

Ewch allan am antur! Cofiwch Mentra’nGall fel bod eich antur mor ddiogel ag y gall fod..mwynhewch!

Mae bod allan yn yr awyr agored a rhoi her i’ch hun, waeth pa mor fychan, yn beth da i’r enaid. Rydym yn dueddol o beidio llywio’r profiadau a gawn ac felly gall bod allan yn yr awyr iach yn gwneud rhywbeth corfforol wneud i chi deimlo’n fwy cadarnhaol am fywyd. Does dim rhaid i’ch antur gynnwys copa Everest neu ganol yr Iwerydd – dim ond rhywbeth sy’n tynnu eich sylw oddi ar eich ffôn gan eich galluogi i weld, clywed neu deimlo’r byd naturiol o’ch cwmpas. Dim ond i chi gofio Mentra’nGall a gwneud eich diwrnod da yn un gwell!

Mwynhewch Eich Antur

Beth amdani?